آمار کلی

کد ملی: 065174XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران شرق کوشان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1397/04/24 تا 1398/04/26
آماد سازان صنعت پردیس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/11/12 تا 1394/04/29