آمار کلی

کد ملی: 378112XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه پویای زندگی عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1394/07/18 تا کنون