آمار کلی

کد ملی: 259310XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراورده های تولیدی مهرورزان لبنی بازرس اصلی خارج شده 1395/11/16 تا 1396/12/05