آمار کلی

کد ملی: 500000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراز الکتروکاوش آمل رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/25 تا کنون