آمار کلی

کد ملی: 129056XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگام آریا کاوش پاسارگاد مدیرعامل فعال 1394/05/07 تا کنون