آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی آموزشی هتلداری و جهانگردی هشتمین پردیس پردیسان بازرس اصلی فعال 1386/12/12 تا کنون