آمار کلی

کد ملی: 325741XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آینده سازان مهر بامداد بازرس اصلی خارج شده 1396/05/29 تا 1396/09/14