آمار کلی

کد ملی: 208050XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع سرد ساز برودت پارسیان عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/09 تا کنون