آمار کلی

کد ملی: 007858XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیرین نوش میهن سپید عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/30 تا کنون