آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیرانتفاعی جویندگان رهایی نیر نایب رئیس هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1394/02/29 تا 1395/04/20