آمار کلی

کد ملی: 004780XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و بازرگانی مهسا توان کاران مدیرعامل فعال 1386/11/23 تا کنون