آمار کلی

کد ملی: 079485XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین فام خسروان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/05/26 تا کنون