آمار کلی

کد ملی: 094094XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر گستر مارال رئیس هیئت مدیره فعال 1390/08/23 تا کنون