آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بام رعد بروجن بازرس علی البدل خارج شده 1388/01/15 تا 1392/03/16