آمار کلی

کد ملی: 257173XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو بار آسیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/11/02 تا 1397/10/02
هامان تجارت دریای قشم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/09/13 تا کنون
حمل و نقل بین المللی کارا ترانس گستر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/18 تا 1395/10/08