آمار کلی

کد ملی: 213013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراسو اندیشان ناب شمال خزر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/25 تا کنون