آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن طرحهای زیربنایی ماهشهر و مدارک مربوطه رئیس هیئت مدیره فعال 1384/12/01 تا کنون