آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری تک منظوره شکوه غدیر گناباد مدیرعامل خارج شده 1390/09/26 تا 1394/09/23