آمار کلی

کد ملی: 267966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیلمان پودر بازرس علی البدل خارج شده 1393/02/18 تا 1395/09/06