آمار کلی

کد ملی: 645974XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عشایری سرباز عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون
تولید محصولات کشاورزی چهار هزار و نهصد و نود و شش کرانه سبز سرباز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/06 تا کنون