آمار کلی

کد ملی: 175713XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاریس بتن رئیس هیئت مدیره فعال 1397/11/01 تا کنون