آمار کلی

کد ملی: 093856XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه محیبان الحسین عضو هیئت مدیره فعال 1395/09/23 تا کنون