آمار کلی

کد ملی: 218177XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده نیروی عصر نوین حسین آباد رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/06 تا کنون