آمار کلی

کد ملی: 001671XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین پخش رهام نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/12/26 تا کنون