آمار کلی

کد ملی: 171890XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه سازه های پایدار الماس اوستا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/02/16 تا 1396/10/28