آمار کلی

کد ملی: 357977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نجیرم ساحل آبی خلیج فارس گروه هفت هزار و صد و یازده بازرس اصلی فعال 1394/05/03 تا کنون