آمار کلی

کد ملی: 248011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس بازرگان آذرخش پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون