آمار کلی

کد ملی: 091002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سحرخیزان گناباد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/06/21 تا کنون