آمار کلی

کد ملی: 146250XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بام سبز رضوان افروز عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/06 تا کنون