آمار کلی

کد ملی: 325704XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی شهر آفتاب ایساتیس بازرس علی البدل فعال 1392/06/16 تا کنون