آمار کلی

کد ملی: 443152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درسا سرام ایساتیس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/03 تا کنون
بازرگانی درسا کاشی تجارت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/03 تا کنون
شیرین ارد یزد رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/20 تا کنون
مهدیس کاشی یزد عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/05 تا کنون