آمار کلی

کد ملی: 255956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری فاضل فرهیخته عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/19 تا کنون
مرغداری چهارده نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/13 تا کنون