آمار کلی

کد ملی: 599971XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبران صنعت جنوب بازرس علی البدل فعال 1397/10/05 تا کنون