آمار کلی

کد ملی: 393239XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیما پهنه کیهان مدیرعامل فعال 1394/08/23 تا کنون