آمار کلی

کد ملی: 124964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگین بذر دانش بازرس علی البدل خارج شده 1395/02/11 تا 1398/02/01