آمار کلی

کد ملی: 078060XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هم نوا خوانسار بازرس علی البدل فعال 1396/09/18 تا کنون