آمار کلی

کد ملی: 211045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شکوفه شمس گلستان عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/26 تا کنون