آمار کلی

کد ملی: 004453XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب و راه هامون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/05/11 تا 1396/11/16