آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل درون شهری بانوان چلچله عشق آباد عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/08/17 تا 1393/04/13