آمار کلی

کد ملی: 137752XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهند آتروپات نوین رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/12/09 تا 1397/08/12