آمار کلی

کد ملی: 208065XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و داوری صلاح اندیشان عادل پارسا عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/18 تا کنون