آمار کلی

کد ملی: 193064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن متخصصین رادیولوژی ایران بازرس اصلی فعال 1397/12/26 تا کنون