آمار کلی

کد ملی: 325729XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بارز بنای کرمانشاه بازرس علی البدل فعال 1395/01/24 تا کنون