آمار کلی

کد ملی: 370133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/25 تا 1394/09/02