آمار کلی

کد ملی: 109135XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران شیر پاستوریزه پگاه اصفهان بازرس علی البدل خارج شده 1391/08/07 تا 1392/07/01