آمار کلی

کد ملی: 006181XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدف سبز اندیشه رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/07 تا کنون
فنی مهندسی کار ساز آب و خاک خوزستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/09/10 تا 1398/06/02
سیمون سازان مهر عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/08/17 تا 1397/02/24