آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالای بار گستران مبارکه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/03/26 تا 1393/04/24