آمار کلی

کد ملی: 530966XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی بیست و دوبهمن عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/09 تا 1396/12/10