آمار کلی

کد ملی: 206315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاورکان تیل سازه بازرس علی البدل خارج شده 1390/06/19 تا 1397/06/03