آمار کلی

کد ملی: 007468XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران تدبیر اریکه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/31 تا کنون